33 Records | Page 2 of 2   1 2   End  

Zhengxian Ding 1914 – 2000
Nongcun zhidong nianmi [Rural winter - Husking the rice] 1941
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Zha Wo 1905 – 1979
Wu gu feng deng. Liu xu sing wang [Five grains for abundant harvest. Six animals for prosperity] (1942)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Yuan Gu 1919 – 1996
(Soldiers take the horses) 1943
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Yuan Gu 1919 – 1996
(Family meal) 1943
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Yuan Gu 1919 – 1996
(Children playing) 1943
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Yuan Gu 1919 – 1996
(Family in farmyard) 1943
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Yuan Gu 1919 – 1996
(Gleaning the last shoots) 1943
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Yuan Gu 1919 – 1996
(Starvation) 1943
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Xian Liu 1915 – 1990
He dian xi di [Lotus flower ambush] (1945)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Han Yan 1916 – 2011
Bangzhu yimin jianli xin jia ting [Helping migrants to establish their new homes] (1945)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Yongyu Huang 1924
Miao dance [Miao wu] 1945-48 circa
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Liang Yongtai 1921 – 1956
(After the battle) 1945
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Li Hua 1907 – 1994
The bitterness of life [Sheng huo de gunao] 1947
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

33 Records | Page 2 of 2   1 2   End