33 Records | Page 1 of 2     1 2  

Yanqiao Chen 1911 – 1970
La zhuang ding [Forced conscription] (1935-45)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Xian Liu 1915 – 1990
(Mother and child) (1935-49)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Xian Liu 1915 – 1990
(Old woman handspinning wool) (1935-49)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

China
(Soldier standing guard) (1937-45)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Lu Shi 1919 – 1982
Qunying hui [A meeting of heroes] (1938-49)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Xinbo Huang 1915 – 1980
Zai lun xianqu [In enemy-occupied territory] (1938-45)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Da Ma 1903 – 1978
Lu Xun [Lu Xun] c 1940
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Li Hua 1907 – 1994
Chongfeng [Reunion] (1940-48)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Xinbo Huang 1915 – 1980
Zhong hua zhe [The planter of flowers] (1940s)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Feng Xia 1914 – 1991
Huo lang dan [The pedlar] (1940-45)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Li Hua 1907 – 1994
Liang dai [Two generations] (1940-45)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Feng Xia 1914 – 1991
Jia ting shi zi pai [Family literacy placard] 1940-46 circa
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Nawei Yang 1912 – 1981
Gongzuode dai [Waiting for work] (1940s)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Wang Renfeng 1918 – 2010
Old man [Lao ren] 1940s
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Xinbo Huang 1915 – 1980
Liu langde ertong [Homeless children] (1940s)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Junjiu Zhuo 1930 – 1940
Jia Ling qianfu [Boat-pullers on the Jialing River] 1940s circa
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Feng Jiang 1910 – 1982
Nian shu hao [Studying is good] (1940-46)
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Zhengxian Ding 1914 – 2000
Nongcun zhiqiu - shou huo [Rural autumn - Harvest] 1941
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Zhengxian Ding 1914 – 2000
Rural summer - Irrigation [Nongcun zhixia - Hushui] 1941
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

Zhengxian Ding 1914 – 2000
Nongcun zhichun - Gengba [Rural spring - Ploughing over] 1941
Peter Townsend Collection, purchased with the assistance of the Australia- China Council 1985

33 Records | Page 1 of 2     1 2